20 มีนาคม 2024

วัดกัลยาณมิตร (เบงกอง) จ.บุรีรัมย์

วัดกัลยาณมิตร จ.บุรีรัมย์
20/3/67 ทางสุริยาหีบศพเป็นตัวแทนส่งมอบหีบบริจาคให้กับวัดกัลยาณมิตร (เบงกอง) จ.บุรีรัมย์ จำนวน 50 ใบ

 

รายชื่อผู้มีจิตศรัทธา

 • ภัทราพร ศุภเมธานนท์
 • ฝนทิพย์ วันโน
 • จารุวรรณ คำดี
 • อัมพาพร จันทะวงษา
 • ธนัชชา จันทมา
 • วริศรา ธรรมเจริญ
 • สุพรรษา
 • ณัฐกานต์ เอี่ยมรอด
 • อรวรรณ อุทธาญาติ
 • จารุวรรณ จวงตะขบ
 • สุรีย์พร เชี่ยวณรงค์กร
 • ธีมาพร พิพัฒน์ไพศาล
 • พิไลพร ประชาผดุง
 • ประภัสรา กลิ่นสุข
 • นางจงจิต ภิญโญภาพ
 • นางสาวนรีกานต์ ภิญโญภาพ
 • กรชนก ไชยสาร
 • สายธาร เศวตพิบูลย์
 • นภฉัฐ ราชแบน
 • สัญห์สิรี มหิทธิพงศ์กุล
 • สุพพัต มโนภินิเวศ
 • นายเกษม ภิญโญภาพ
 • มณฑมาศ สวัสดิ์ธนาคูณ
 • สุพิชญา​
 • อรยา มณีฉาย
 • อมินตรา สงวน
 • คำริน คชรมย์
 • มุธิตา ศรีสมบัติ
 • อัศวินี สุนทรชัชเวช
 • ฐปนพรรษ แสไพศาล
 • สาธินันท์ จตุวราภิรมย์
 • รัตติยากร ดอนธงขวา
 • พัชรียา วรกุลลัฎฐานีย์
 • วรัชญากรณ์ เค้าโคตร
 • สกุลกาญจน์ ศศิเมธินรุจน์
 • นาง รุ่งนภา อำไพเจริญ
 • พรนภา รุ่งสว่าง
 • นัฐฐา จวงจันทร์
 • สมกุลญา อินทร์ปั้น
 • คนึงนิตย์สุดใจ ทัชชา กาแร็ท
 • Chutamas Thienthong
 • ฐิติกาญจน์ ทองคำเอี่ยม
 • ภุชยา ทัฬหปราน
 • ปลายฟ้า ฟองแก้ว
 • กนกชล คัมภ์บุญยอ
 • ศันศนีย์ บุพศิริ
 • ศศิชา สังข์ปาน
 • กัญญดา อินแสง
 • โชติรส ไชยสุทธิ์
 • รัตนา กองสุภาพรรณ
 • วลัยพร คงศิลธรรม
 • ปภัสสวรรณ ธานี
 • รุ้งเพชร นามสุข
 • ฉัตรฑริกา เหลืองบรรเจิด
 • วีรวิทย์ องค์เจริญวรรณ
 • สุธาทิพย์ ฉ่ำสดใส
 • ธัญญลักษณ์ โมฬิยสุวรรณ
 • จิราธร ทองไทย
 • วราภรณ์ ฮวบขำ
 • ดวงกมล เนียมวัน
 • ชัญญานุช ชมชื่น
 • นางสาวสุกฤตา ตรีกลิ่น
 • Nussarin Kajornsirisin
 • ธัญญารัตน์ เคลเลอร์ จูเนียร์ และครอบครัว
 • กชพร ฉัตรธนาเวช
 • กมลวรรณ อำพันทอง – เรืองรอง เขตดอน
 • วริศรา มาตรสมบัติ
 • ศุภลักษณ์ ศรีวงศ์ชัย
 • พัฒน์วดี ทระกุลพันธ์
 • ธวัลพร โกธรรม
 • สิรินทร์ ชูเที่ยง
 • สาวิตรี สีผุย
 • นิศารัตน์ ขัดมัน
 • สมยศ วงษ์น้อย
 • กุลณัฐ ขัดนันตา
 • นางสาวฐิติมน มีไทย
 • ศรัณยา ชูโชติรส และครอบครัว
 • ปัณณภัสร์ สิกขากูล
 • นฤมน​ คลังสิน
 • ณัฏฐากร กิจก้าวหน้า
 • ณัฐริกา สมเครือ
 • ณธิดา เศรษฐไกรเลิศ
 • นลินพร สังขะรมย์
 • น.ส.ตุลาพร ไชยธรรมและครอบครัว
 • ทิพย์ชุดา พรมชัย
 • อรัชฌา ปิ่นประยูร
 • ตรงใจ ไทยตรง
 • ปัณฑ์ชนิต สิริพาณิชพงศ์
 • วรโชติ วิเวชไพศาล
 • ชฎาทิพย์ สุปัญญา
 • นางสาวมาริสา สายเทพ
 • ภาสุรี พัฒนาวิสุทธิ์
 • ภาวิณี ชูเสนาะ
 • ทิธรา บำรุงเมือง
 • จุฑาทิพย์ ติ่งแก้ว
 • เฮเลน
 • จ.ส.อ.อุกฤษณ์ บุญแย้ม
 • มนัสวี ตั้งธนากาล
 • โสรญา พงษ์สุวรรณ
 • ธัญรดา เยาวสกุลมาศ
 • กรภัส ใสรินทร์
 • เชษวิทย์ ตันตระเวนิชย์
 • นางสาวเนตรฤดี บุญเกิด
 • ฐิตวันต์ คมขำ
 • ศศิพร รักจินดา
 • นางสาวกมลวรรณ สุนทรอินทร์
 • น.ส อมินท์ตรา ดวงใจ
 • สุนิสา ปฏิสุขัง
 • กนกวรรณ หวังดังกลาง , สมพงษ์ จ้อยถนอม , สำรอง หวังดังกลาง
 • ชนิกานต์ ฟองสมุทร์
 • อภิญญา พรมชัย
 • สุพิชา​หุ​ว​สมิต​
 • วรกานต์ สังข์ชุม
 • ณิชากร ทาศรีภู
 • หทัยชนก มั่นยืน
 • โสมาภา นามฉิมพลี
 • ลิเวอร์พูลแฟนคลับ
 • นัทธมน นวลตา
 • กัญญาณัฐ อุณหกะ
 • สุพัตรา ตีระพานิชพันธ์
 • สุพิชญา​
 • นายอรัญ วะสาร และ นางสาววรรณพร จันทะดี พร้อมครอบครัว
 • จันดี บุญตาแสง
 • อาทิตยา สุรีย์
 • ธนสิทธิ์ ตั้งไพบูลย์พงศา
 • เจตสุดา แก้ววิมล
 • พรสินี คูณลาน
 • นางสาวลักษมณ เพิ่มทวี
 • กฤศลดาภัสส์,ภูธนวัสส์,พัฐธาวรรณ,ธัชฐพงศ์ เด่นขจรเกียรติ
 • ปรียาภรณ์ อยู่คง
 • รักชยงค์ กาวิคำ
 • เมธันยวีร์ ภิวัฒธนพล
 • ปิยวรรณ โลสิงห์
 • บุญส่ง+ทุเรียน+วรวลัญช์ ลิ่วประเสริฐคง
 • นันทวัน กรสุวรรณเลิศ
 • ภัทร์นฤน ปล้องไหม
 • ภัสร์ชวิศา พิศาลโยธินกุล
 • พิชชา ยี่สุ่นศรี
 • สุนันทา ศรีจรัสแสง
 • ว่าที่ ร.ต.หญิง จันทร์จิรา ปาโท
 • ศศินา
 • ปพิชญา มีสถิตย์
 • ฐิติพร กิติวรรณประสาร
 • ปารมี เหล่าชินชาติ
 • ปาณิสรา พรมศรี
 • ชฎาพร เวินขุนทด
 • ธิดารัตน์ สุพรหม
 • พัชชา กนกโรจน์
 • ปิยธิดา มาหา
 • ปาลิดา ดลเกศศิริ
 • พิมพ์สุภา เพิ่มญาติ
 • ทัตพร ยุทธยงค์
 • วรินทร แซ่เจียง
 • ชฎาพร ตั้งตัว
 • ปัญชญา บัวน้อย
 • วรินทร ทิพย์ทำมา
 • วิชญา จันทนา
 • สวรินทร์ ม.
 • ศุภาพิชญ์ พึ่งสว่าง
 • อิสรียากร เพ็ชรวงศ์ และครอบครัว
 • สาวิตรี โพธิ์งาม
 • ทรงพล กลิ่นหอม
 • วรัทยา เปรมสถิตย์
 • ฐรัชญา นันท์ธนะปภา
 • นส.สุพรรนิษา โภคาศรี
 • ชลดา กลัดเจ็ด
 • พัชราภรณ์ พิลาแดง
 • อรยา มณีฉาย และครอบครัว
 • รัตนาภรณ์ สันติสุขในธรรม
 • ปราณี บรรฑิต
 • นางสาวยุวพักตร์สริน ยอดอ่อน เพื่อนกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ และครอบครัว
 • พรรธน์ชญมน จันทร์ตรี
 • พิมศิริ ภิรมย์กิจ
 • นิตยา ศรีแก้ว
 • กมลทิพย์ ศศิธร
 • จิรวรรณ บุญดี
 • กวิสรา อุดมผล
 • ณชนก เตชะ
 • กนิษฐา ผลานิผล
 • พรรณผกา พรประสิทธิ์
 • Nussarin Kajornsirisin
 • ธัญลักษณ์ อินพรหม
 • แพรวา แจ่มแจ้ง
 • อารียา งามลักษณ์
 • นส.ยศวดี เกตุหมู และนาย ธีระศักดิ์ รักสนุก
 • นางสาว บุษยมาศ บุญสมภพ, นางสาว พรพิมล แก้วกุศลสกุล, นาย ศรัณย์ แสงพุ่ม
 • ณัฐชา สุขสมบุญ
 • ปวีณา เมฆสุกใส
 • นวรัตน์ ชมสีแก้ว
 • ปวรา ทนคง
 • นายสมพงษ์ นางวรรณา ยอดอ่อน / นางประมวล ลุนจักร์ / บริษัทคูเทคไลท์ จำกัด / นายโยคิน ลุนจักร์ นางสาวยุวพักตร์สริน ยอดอ่อน / นายนภัทร ลุนจักร์ / ด.ญ.สุชญา ลุนจักร์ / นางสาวยุพา ยอดอ่อน / นางสาวกุลธิดา ปัทมาลัย / นางปราณี เนื้อแน่น / น.ส.ภัสชาวันทน์ สมดวงจันทร์ / นางเรณู ชื่นบาน / น.ส.สินี ชื่นบาน / น.ส.พรลภัส ชื่นบาน / น.ส.รุ่งทิพย์ ลุนจักร์ / ด.ญ.วริศรา ลุนจักร์ / นางสุรินทร ลุนจักร์-นายธาดา เข็มเหลือง / น.ส.วนิดา คุมจันทร์ / นางปุ่น ภักดีมา / น.ส.ณัฐพัชร์ ภักดีมา / นายธนากร จันทร์สะดี / นายไกรวิทย์ ญาณปัญญา / นายศราวุธ ศรีแสน / น.ส.ปิยพร สิมาหลวง / น.ส.ดารณี ศรีไมล์ / น.ส.เกวลิน พัดแก้ว / นายสรรเสริญ นราศรี / นายสุริยา สุขเจริญ / นายสาธิต นางฑิฆัมพร สุนทรชัย / น.ส.ฐิติรัตน์ ผาทอง
 • ชลลดา พันชน
 • นันตชิตา สว่างทองหลาง
 • กีรติ เอี่ยมโสภณ
 • ธัญญพัทธ์ ศศิเลิศศักดิ์
 • พิมพ์ลดา ยงค์กิจหิรัญกุล
 • ปริม ญาณบุญ
 • มิโยะ ฟูคูดะ
 • อลิสา สมบูรณ์ และ รมณีย์ รักลาภยศ
 • ณัฐทิยา เฮ้าทา
 • ณัฐฎา ทาทองสี
 • อัจจิมา บุญมี
 • วิภาดา ศรีพรมมินทร์
 • ณัฐพร ง้วนจินดา
 • ณัฐพร แอบไธสง
 • พลอยจรัส ผลนา
 • ธารทิพย์ นิยม
 • ธพัฒน เกตุแก้วมณี
 • ธัญลักษณ์ จิตบรรจง
 • นิศา สุทธิประภา
 • ครอบครัวฉัตรฐิติ และ ครอบครัวธรรมธีระ
 • วรรณวรรณ ใจมั่น
 • ทักษิณา พาอินทร์
 • สุมิสาณีย์ ศรีโรตน์
 • นฤมล เนตรสว่าง
 • กณิกนันต์ ล้ำเลิศประเสริฐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top