18 พฤษภาคม 2024

วัดวังตะกู จ.นครปฐม

วัดวังตะกู จ.นครปฐม
18/5/67 ทางสุริยาหีบศพเป็นตัวแทนส่งมอบหีบบริจาคให้กับวัดวังตะกู จำนวน 50 ใบ

รายชื่อผู้มีจิตศรัทธา

 • จริยา นามเสนา
 • นริสา บุญเจริซ
 • ศุภลักษณ์ ศรีนาราง
 • พัชรี ราชแข็ง
 • พิชญ์สินี สอนหอม
 • วิชญา ลลิตลักษมานนท์
 • ณัฐวุธ โขงโกบ
 • สุพัตรา โยธายุทธ
 • นนทวัชร์ ภิรมย์พุฒ
 • อรณิช ชาติพราหมณ์
 • อานนท์ ขาวสอาด
 • นางสาวนพวรรณ สัตตะโส
 • เสรี หว่างวิเชียร
 • Pongsakorn Poopattarapaisan
 • วลัยพร รูปขำดี
 • วัฑรุฬห์ ศิริโภคากิจ
 • นางสาวราณี มลิวัลย์
 • อาภาภัทร มหัตถพงศ์
 • สุชัญญา พรสมบัติเสถียร
 • ตีระนา ปรีชามาตย์
 • อัจฉราพรรณ เรื่อเรือง
 • บุญจิราภา ขวัญชื่น
 • กนกอร เวฬุวันใน
 • สมฤดี แสนสม
 • นางมาลี พงษ์พยัคฆ์
 • ณิชกานต์ หนูประดิษฐ์
 • กนกวรรณ พันธ์ยิ้ม
 • นางสาวภูริตา พูนจิระเดชมา
 • มุกดา ศรีคชา
 • ภัสฌิมา ทองอำพัน
 • ไพริน เทพประยูร , สมร ภู่ระย้า , พรทิพา เทพประยูร
 • เยาวลักษณ์ โพธิ์อินทร์
 • พัชราภรณ์ พิลาแดง
 • นภาพร ชุติโย
 • กาญจนา เฉยเจริญ
 • นายณัญวุฒิ โลไธสง
 • มธุรดา ฉัตรฐิติ
 • กวินทิพย์ แซ่ฮ่อ
 • กริสุดา ขาวเธียร
 • นางสาวสุธิดา หงษ์ศรี
 • พิชญ์สินี จิตรีเที่ยง
 • กัลยกร ขนบดี
 • พัชญ์สิตา ไชยนันท์ปรีติ
 • กนกภรณ์ สุดคนึง
 • นางสาวกานดา เพ็งวงษ์
 • ติรฉัตร
 • สุชาดา บัวอ่อน
 • ธันยนันท์ ภัสสรพิสุทธิกุล
 • นนท์ธิยา กุเวสา
 • วิมุตต์กัญญ์ บุษบา
 • อ้อมใจ เมืองหมิ้น
 • รัตนพร ฝอยทอง
 • ศิวพร พงษ์ธรรม
 • กัญญาณัฐ มุ่งมาตร
 • ณัฐจิรา สายพิบูลย์
 • นายประชุม พันธ์เรือง
 • ชนิตา ภู่ปราง
 • ปรินทร ศิริเอี้ยวพิกูล
 • กัญญนัช ปฐมชัยชนะ
 • นายธนโชติ ขุนลา
 • ศุภัจฉรา จริงจิตร
 • นลินธรณ์จึงประเสริฐชัย
 • วริศรา ไชยสุวรรณ, ธีรารัตน์ ศรีมหาดไทย
 • เพลิน สังข์ทุ่ง
 • อดิเทพ พึ่งเย็น
 • พันธิสา พรหมเดชะ
 • นางสาวบุษกร สอนน้อย
 • ธัญลักษณ์ จิตบรรจง
 • ปณิตา พลเหิม
 • ปุญญิศา จารุมา
 • นิศารัตน์ เกลี้นงจันทร์
 • นายอัครินทร์ วัชรฐิตินิธิโชค
 • รัตนาภรณ์ สัปรุณรังษี
 • ชนกสุดา วิริยะกุลเวช และครอบครัว
 • นันทวรรณ สาขากร
 • นงพงา อุษาศิริกุล
 • นางสาวณัฐนิชา ผิวทองงาม
 • จันพิราวรรณ จำนงค์จิตร
 • นิติมา เกิดรอด
 • รัศมิ์ชญาณ์ รัตนภคนันท์ และวริศรา แจ้งเจริญ
 • นทกานต์ หาญสัมฤทธิศักดิ์
 • นางสาวศรัญญา ผลไพร
 • กมลวรรณ น้อยกมล
 • ลักษิกา มิ่งหนองอ้อ
 • ปาจรีย์ เขจรนิตย์
 • ภิญญามาศ กาละ
 • ฐิตินันท์ สานอินทร์จักร์
 • ณัฐวรา รัดเกล้าโชติเสถียร
 • ชาลิสา สงวนทรัพย์
 • นายสมโภชน์ ธรรมรักษ์ , นางวรรณา ธรรมรักษ์ , นายภัมวัจน์ ธรรมรักษ์ , นางสาวภัทริชา ธรรมรักษ์
 • ธนัญญา ชัยเลิศ
 • เชิญดาว ธารณธรรม
 • ชัญญานุช ปั้นลายนาค
 • กมลพร สุขเหมือน
 • นางสาวกาณติมณ ผ่องใส
 • นาย ภานุพงษ์ ชมมี
 • ปฏิพล บรรพตธรรมา
 • รุ้งรวีอร ก้อนคำ
 • จันทรัตน์ ชัยชีพ
 • นางสาวนิศารัตน์ จันดี
 • ทายาท วัฒนโสภณ
 • วัชราภรณ์ พิริยะพงศ์ศักดิ์
 • คทายุทธิ์ ทองลาด
 • พัชราวดี ถามะณีศรี
 • ประศมา เทพสิมานนท์
 • วิรัลกานต์ นามสง่า
 • นิภา ศรีสุดดี และครอบครัว
 • นายพฤกษ์ ยศธสาร
 • อารยา สุขยิรัญ
 • เบญญา ทิวเสถียร
 • สุรพัศ อรัญชัยยะ
 • รวิชท์ ปะทิ
 • วทันยา อุดมพงศ์ไพบูลย์
 • เธียรธิติญา พิชยแสนยากร และ พัฒนียา นิลวาศ
 • ณัฐวดี กาญจนโกมลและวสุวัตน์ ลิ้มศุภรัตน์
 • วราภรณ์ หลักทอง
 • วรัญญา ศิลปสาย
 • เมษา สุนทรธรรมขันธ์
 • วาสน์ เต๊ะวงษ์
 • กัญญารัตน์ เพ็งศาสตร์
 • รวิพิมพ์ อุดมสุข
 • อุรุอร เศรษฐเสถียร
 • กนกรัตน์ เจียมภิรมย์สุข
 • เอื้อการย์ เบ็ญจคุ้ม
 • Wannisa Warmington
 • ปทิตตา พรจำเริญรัตน์
 • วิภาวี จิรรัชวณิช
 • การบูร คิดเจริญสุข
 • ประศมา เทพสิมานนท์
 • ณัฐพล สื่อตบุตร
 • สวิช ประวิทย์
 • รักรชยา กวินฉัตร์
 • ชญานิศ วงศ์พิพัฒน์
 • ปณิตา นิธิเจน
 • ปุณยวีร์ ศรีณรงค์กูล
 • จิดาภา ทองหล่ออนันต์
 • พีรณัฐ ใจแสน
 • สิริญญา รักษาภักดี
 • ฐนิย์ชลธี จันทร์โฉมศรี และเพื่อน
 • ธิชา มณีกุต
 • บุษยมาส ทานะขันธ์
 • สิริวัฒนา สิริเวชชะพันธ์
 • ทรรศนีย์
 • พชรพร ผิวเผือก
 • ชนิดา สนเผือก
 • ศศิกาญจน์ พรหมรา
 • ชธิชา เชื้อเงิน
 • ณัฐธัญณภัทร เศรษฐศุภานันท์
 • วิกรรณดา วจะโนภาส
 • พรทิพาและพัทธิยา เมฆมาลัย และจินตนา เพ็ญบุญญานุกูล
 • นายกฤษดา ฮมแสน
 • นันทพร หลักคำ
 • จีรภา เหรียญทอง
 • นางสาวกุลปรียา ไชยมงคล และ นางสาวบัณฑิตา เครือบุญ
 • เขมจิรา พันไผ่
 • กุลธร โพร้งจั่น
 • ขวัญพิศุทธิ์ เมธาภูษิตานันท์
 • ปริชาติ กองแก้ว
 • ธาราวดี ไทยแท้
 • นัชชวัล โปซิว
 • วีรยา ศิลป์วิบูลย์กิจ
 • เบญจวรรณ ชาโยธา
 • ชิษณุพงศ์ ชุติมนชยานันท์
 • นางรัชนิกร พึ่งจิตต์ตน
 • สิริลักษณ์ เส็งเจริญ
 • พัทธนันท์ รินเตชะ
 • นาฏยา พันธสุวรรณกุล
 • ชลธิชา เปรมปรีดา
 • มัลลิกา ทุมกิจจ์และครอบครัว
 • นายณฤชัย ใจตรง
 • ธันยา มนตรี
 • อาจารีย์ สุธรรมศิรินุกูล
 • เกศ
 • จิดาพร สีเขียว
 • นางสาวมณทชา ธีรชนินกร นายวิจิตร์ โพบุญเรือง นางปุญชิดา ธีรชนินกร
 • มาลี พงษ์พยัคฆ์
 • ชัชศรัญ เชียงหลี
 • อิทธิศักดิ์ เอกสมบูรณ์สิน
 • นันณภัชสรณ์ ก้องเกียรติกูล
 • แพรว ฤทธิรุ่งรัตน์
 • นพวรรณ
 • ไม่ประสงค์ออกนาม
 • วรัญญา เนตรสุนทร
 • นายยรรยง ตันรัตนากร
 • เปรมิกา บัวไข
 • นางสาว พรพรรณ สิระมนต์
 • ศุภรางค์ ภิญโญ
 • พรนภัส ปัญญาไว(ทรรศนีย์)
 • ชาญณรงค์ ไชยมงคล
 • วศินี ศุภพิมล
 • ภัทรนิษฐ์ นราลักษมีพัทธ์
 • นางสาวเยาวพา ปานนท์
 • นุชรีภรณ์ บุญถูก
 • กวินภัค ยังเจริญ
 • ประภาพร พงษ์พันธ์
 • เพ็ชรรัตน์ เกื้อเผือก
 • สุกานดา บุญกิจ
 • ฉัตรสุภา เหมือนขวัญ
 • เบญจมาภรณ์ คำดี
 • มธุรส ถาวรศักดิ์สุธี
 • ปวรา ธนูเทพ
 • พันธกานต์ แสงสุริยะ
 • ประสิทธิ์ ครุธาโรจน์ และธีรพงษ์ ก่ำใจ พร้อมครอบครัว
 • ณัฐกมล
 • Nuanprang Saeyee
 • รินทร์ลิตา ศรีนารากุลพงศ์
 • พัชราภรณ์ วิศิษฏ์ชนะกุล
 • กนิษฐา กางสี
 • ศุภพิชณ์กร บุญผูก
 • นารี วัฒนา
 • ภัทราวรรณ พรภัทรา
 • นางสาววรัญญา จูพลาย
 • จารุวรรณ ชื่นชม
 • เบญญาภา เกษมธนกิตติ
 • นางสาวธัญญชล อภิพัทธ์ปภา
 • เสาวนีย์ เกียจนอก
 • สุพัทธ์ ศิริลาภ และ พัสกร ฉัตรเสน
 • กมลรัตน์ มิ่งรัตนส
 • เขียวเรียกทรัพย์
 • นางสาวภิญชญา เทศดี และครอบครัว
 • พรศมล เก็จประยูร
 • สมฤทัย. ชัยพิทักษ์สมบัติ
 • มัณฑนา ศรีเมือง
 • รัตนา อุดพรม
 • นิศารัตน์ เกลี้ยงจันทร์
 • สุวิมล ส่งศรี และ ชญานิศ ทองเด็ด
 • เชิญพร วิรุณพันธ์
 • นิตยา ริบรวมทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top