10 เมษายน 2024

วัดสว่างชาติประชาบำรุง จ.นครปฐม

วัดสว่างชาติประชาบำรุง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
10/4/67 ทางสุริยาหีบศพเป็นตัวแทนส่งมอบหีบบริจาคให้กับวัดสว่างชาติประชาบำรุง จำนวน 50 ใบ

รายชื่อผู้มีจิตศรัทธา

 • ศิริลักษณ์ เมืองแก้ว
 • ศิริพร โสภี
 • วิลาวรรณ คชรณ
 • อิทธิพัทธ์ ลุเอี่ยม
 • นาฏยา พันธสุวรรณกุล
 • กนกพร สีหามาตย์
 • สิริมา
 • วิไลลักษณ์ พฤทธิ์ภิญโญ
 • แทนคุณ วาสิกบุตร์
 • กวินลดา ทยานันทน์
 • กัลยกร สุทิน
 • ณัฐวดี กาญจนโกมล และนายวสุวัตน์ ลิ้มศุภรัตน์
 • Preeyapha Kiddee
 • พิมพ์พิศา สุธิตไพศาล
 • ภาณี พรตระกูลพิพัฒน์
 • กุลนิษฐ์ เสมอวงษ์
 • ภาวิณี เฉวียงวาศ และครอบครัว
 • นางจันทร์สุดา โอซุลลิวาน ด.ช จอห์น ไคล์ด โอซุลลิวาน นางสาวสายลม สอนคำเฟือย
 • วาริกานต์ หลักคำ
 • ชลมารค และสิชล หมื่นศรี
 • วาดฝัน อินต๊ะสาร
 • เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำพล
 • กฤษกร ศรีสวัสดิ์
 • กฤศกร ธเนศวร
 • อนันตา อ่อนน้ำคำ
 • ณัฏฐา ม่วงทอง
 • ชิสากัญญ์ หงษ์ทอง
 • กัณฐิกา อัคราวิวัฒน์
 • กุนดาลินี อินทรปรีชส
 • กรรณิการ์ ไชยสาร
 • ปรีชญา อโนราช
 • พัชยา ศรีสุนาครัว
 • ปริยาภัทร พรสมบูรณ์ศิริ
 • น้ำเพชร พันธ์ดวง
 • นฤมล
 • ฑิติมา วัลลานนท์
 • กัลยาณี คำแวง
 • เกศินี ภูจอมจิตร
 • ชนากานต์ เอ็งอายุรกูล
 • มนัญญา นภาศัพท์
 • มุจลินท์ ทองน้อย
 • อนงค์นาฏ รุ่งเรือง
 • สุจิตตรา แกล้วกล้า
 • เชษฐ์ธิดา ชุมคง
 • รวีพร ศิริเศรษฐ์ไพศาล
 • ศนิวัชร ตันติกรพรรณ
 • ธิดามุก จำปาหอม
 • ปดิวรัดา โรจนกุลลธร
 • น.ส.สายสุณี วุฒิ
 • นันท์นลิน ภูติเกียรติขจร
 • สิริวิภา เจ็กภู่
 • จริยา ดอกไม้ศรีจันทร์
 • เสาวคนธ์ ป้านสะอาด
 • ชุลีพร ชูวงษ์
 • ภรภัทร ชินคำวงค์
 • ศุทธินี มณีสาย
 • บุศริน นิลบรรพต
 • อติพร รักอาชีพ
 • Ponthip Fongdee
 • กาณติมณ ผ่องใส
 • ณัฐรัตน์ ธรรมชาติ
 • ธัญชนิต สิริวุฒินันท์
 • แพรพลอย ศรีหมอกอุ่น
 • ชนากานต์ เชื้อสาย
 • อมรเทพ คงชมบุตร
 • ชุติกาญจน์ วิภาสวงศ์
 • อชิรญาณ์ กัลป์เสาวภาคย์กุล
 • นางสาวพิชญ์สินี สอนหอม
 • วัชราพรรณ ไชยเพ็ญ
 • ณัฏฐา ภู่ทอง
 • ปิโยรส ขุ้ยสุข
 • จิรฐา ศิริปทาวานิช
 • ไพศาล นวลสุทธิ์
 • ชุติมา ชวานิสกุล
 • รังสิมา กลับทวี
 • อัญธิกา ดาษดา
 • วนิดา ทรัพย์คณารักษ์
 • ภัทรธร วิสาสะ
 • จิราภรณ์ คุ้นเคยและครอบครัว
 • สริตา ชาญชุตินันต์
 • จารุภา ชาญสินจิรดุล
 • โยษิตา มั่งคั่ง
 • รัญชนา สุริยะมณี
 • พรพิมล บุญฤทธิกุล
 • ฉัตรจินดา วรนิจ
 • จริยา ลอยใหม่
 • นพดล อนันตสมบูรณ์
 • พิชญา ศรีเรือง
 • นิติพงศ์ เทพคุณ
 • ชณิชา อิทธิธนัตธาดา
 • สุรีย์ พัวภัทรกุล
 • พัชรี ผาเจริญ
 • ศิรประภา มณีรัตน์
 • ขนิษฐา บุญสนอง
 • ลีตรัศมิ์ เยาวพันธ์
 • ภคพร สอนศิริ
 • ฉัตรชาริกา ขันแก้ว
 • Kavan choksi
 • ธนันพร ธีระธนานนท์
 • ชลดา ไชยราช
 • ฐิตวันต์ คมขำ
 • อรอุมา
 • พรกนก คล้ายรัศมี
 • กนกวรรณ ปานไธสง
 • กุลภาภรณ์ ทุนทองอนันต์
 • พิชาพัทธ์ มงคลกุลสัตย์
 • นางสาวธัญวรัตน์ บุญเกิด
 • ณัฏฐา พิกุลสวัสดิ์
 • อานนท์ ยอดแก้ว
 • พัชรีวรรณ สีงามสรม
 • พิชชา ยี่สุ่นศรี
 • ศันสนีย์ เพชรพุ่มพวง
 • อัญธิกา สิงห์วิชา
 • กรรณภัทร ปรัชญวรสกุลและอิสริยา ศุภกิจอนันต์คุณ
 • กันยาลักษณ์ ทองงาม
 • ณภัทร ตรีโชติ
 • สมพร แจ้งใจ
 • ณิษา มิยะเกะ
 • นันทภพ บุตรแสง
 • ลลิภัสร์ วริศธนากิตติ์กุล
 • กมลชนก หอมรส
 • นางสาวปรวีร์ ศิวิวงษ์
 • พัฒนี บุญเฟื่อง
 • กัญญาภัค ธนธรรมวงศ์
 • พัชราภรณ์ ฉัยยาพงษ์
 • นายสุรัตพล โพยมรัตน์ นางสาว สุนารญา ธนัตชัยการ
 • กุลสินี ศรีใจ
 • ชฎาพร คำมูล
 • Kiparapa house
 • พลดา โสภิกุล
 • มณัทยา กุลชัยกุล
 • ฐิติมา อ่ำกรด
 • จิรญา ขันทอง
 • เกศสุดา ลีลาวรเดช
 • ฐิติรัตน์ รัตนา
 • เบญจพร รัชพล ใหม่ผึ้ง
 • ณัฐรัตน์ นิลถนอม
 • ขวัญชนก โควานิชเจริญ
 • ลลิตา นิกรสุขพร้อมครอบครัว
 • ปิยฉัตร ปัญญาวงศ์
 • Kanokwan Ongkakard
 • ณัฐพงศ์ ทองเกลี้ยง
 • ณภัทร สืบสาคร
 • วรรณวิมล จั่วแจ่มใส
 • ณัญวดี พรทิพย์รัตนา
 • ผกายวรรณ เกิดมงคล
 • นารี วัฒนา
 • สาธิต ศิริมหา
 • ยชพล ยชญ์ภักต์
 • เปศล บุษยะมา
 • เพลินตา จันทร์คติ
 • ชนาภา ทิพย์มูล
 • ชมภูนุช ภู่รอด
 • จิราวรรณ คำศรี
 • ธนัชชา สุระขันต์
 • ฮง ซึงฮัน RIZE ปณิสรา หุ่นภู
 • สหัสา สถาพรผล
 • มนัสวี หงษ์เหลี่ยม
 • อริสรา มะลิซ้อน
 • อารีย์ฌา ขวัญนิธิจุฑาสิริ
 • จิรายุ ยมนาค ธนภัทร ผิวคำ
 • กัลปพฤกษ์ เตชะศรีสุขโข
 • Thanadech wisettho
 • รณกร นิยม
 • พรพัสนันท์ สมบูรณ์
 • ณพรรัตน์ พงศ์สวัสดิ์
 • พรพิมล เสมอจิตร
 • ณัฐชา เพียรผล
 • พิมญาดา พิมพ์หล่อ
 • จารุณี อินสุภะ
 • สุจินดา คำสุทธี คมสันน์ ตรีสูนย์
 • อาทิตยา เรืองศรี
 • รุ่งอรุณ ปินคำ
 • ปทิตวา เล้าตระกูล
 • ศิลปินวง RIZE
 • ปัณฑารีย์ จันทร์เกล้า
 • สุภาวดี มีโพธิ์
 • เพ็ญพิชชา สังข์ทอง
 • Kanittha Tienchutima
 • บุลพร บัวบานและสิริรัตน์ จำปาเงิน
 • คณิสา อยู่มั่งมี
 • รัชนีกร เล็กประเสริฐ
 • สาธิต ศิริมหา
 • กรรณิการ์ นิลฟู
 • ธัญลักษณ์ คำสอน
 • ดาริน โกวงศ์
 • มินท์ธิตา ไชยคุณ
 • บุญยานุช แผ่ความดี
 • ชิดชนก อยู่ยืน
 • ชนิดา อาสาวดีรส
 • นิศา สุทธิประภา
 • พีรพรรณ ร่วมสุข
 • มุจรินทร์ ช้อยเครือ
 • วาดฝัน อินต๊ะสาร
 • กุลธิดา สายสุด
 • จิรวรรณ ไล่เวช
 • วรรณพร พันธุ์นุช
 • นภสร ศิริกิจวัฒนา
 • ณิชกานต์ ศรีจันทรงาม
 • น้ำทิพย์ เหลืองกำจร
 • จุฑาทิพย์ ถือทอง
 • พิมพวรรณ อินทนิลและครอบครัว
 • ไปรยา สายมังคละ ชยพัทธ์ โนนทะพา
 • วลัยพร คงศิลธรรม
 • ไม่ประสงค์ออกนาม
 • ปิยะภร สมุทรประภูติ
 • พรทิพาและพัทธิยา เมฆมาลัยและจินตนา เพ็ญบุญญานุกูล
 • อติญา เสียงใหญ่
 • จิณณวัตร ชัยวณิชยา
 • ปัณชญา สุวรรณาทิพย์
 • ปัณณพร คงสาย
 • ฐิติกาญจน์ ดาวช่วย
 • จอมภัค แอนโฟเน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top