5 มิถุนายน 2024

วัดเจริญจิตร จ.อำนาจเจริญ

วัดเจริญจิตร จ.อำนาจเจริญ
5/6/67 ทางสุริยาหีบศพเป็นตัวแทนส่งมอบหีบบริจาคให้กับวัดเจริญจิตร จำนวน 50 ใบ

รายชื่อผู้มีจิตศรัทธา

 • นางสาวนริศรา โพธิ์วัฒนะชัย
 • ศิรภัสสร แสงบุญเกิด
 • ตุลยา ชัยชาญพันธ์
 • วรรณธิดา จินาวงศ์
 • โศรดาพร พรไพบูลย์สุข
 • นวมินทร์ ไชยศร
 • สุจิตรา บุญทูล
 • นางสาวรจนา ลิ้มสวัสดิ์
 • นางสาวธัญญรัตน์ อรรถชัย
 • ธีรยา กรุณา
 • ศุภลักษณ์ เอกอ้น
 • รมิดา กุลวโรทัย
 • นฤมล แก่นทองแดง
 • ปฐมพร บุญนาคแก้ว
 • วรรษมน จันทร์โอกุล
 • ทัศนา คันศร
 • สิริมา อู่ภู่
 • ทยาภา บูรณะพิมพ์
 • สุนิตา คุณมี
 • ภากมล คงสุขศรี
 • อรัชฌา ปิ่นประยูร
 • วิรัลพัชร ชูแก้ว
 • อารียา เลิศประสบสุข
 • นวมินทร์ ไชยศร
 • นพอ.วลัยพรรณ โตสมจิตต์
 • ปุณยวีร์ รอบคอบ
 • ชมพูนุท แสนกล้า
 • นางสาวอารดา สำเร็จดี
 • มาริสา ฮิดะกะ
 • ณธัญกร ประสิ่งชอบ
 • สุภา ทุ่งชัยสง
 • ศศิชา เบญจาทิกุล
 • อิสยาภรณ์ กลั่นเงินวงศ์
 • สุกฤตา คนอยู่
 • ชัยภัทร สันติวิมล
 • นายเมธี-นางนริศรา-นางสาวมณฑกานต์-นางสาวมณฑมาศ สวัสดิ์ธนาคูณ
 • น.ส.นวพร ลาภปรินายก
 • อุษณี เปลี่ยนสกุล
 • ณัฐธิดา โชควัฒนพรชัย
 • พาดี พาที
 • คัมภิรดา ตุลยนิษก์
 • จารุวรรณ จวงตะขบ
 • เวธกา แสงนิล
 • ณัฐกาญจน์ ยาบฺูา
 • หฤทัย ก้อนทอง
 • วิชัย สุขนิรันดร์วงษ์
 • ธัญลักษณ์ ยินดีสุข
 • กฤษณะพงศ์ พุฒิวีรศักดิ์
 • กมลชนก จิตรีพิทย์
 • ไอริณลดา งามสำโรง
 • ปิญาพร ทองยิ่ง
 • กัญญารัตน์ ทองคำ
 • นภาวรรณ
 • ภัทราภรณ์ ไชยนา
 • Weerapat S.
 • ลีตรัศมิ์ เยาวพันธ์
 • กนกวรรณ กุดเปล่ง
 • กันตา จิววุฒิพงศ์
 • รุ่งธิดา หนูมี
 • ยศธร เพ็งเพชร
 • สิริพร ชูตระกูลวงศ์
 • นงลักษณ์ สุขสวัสดิ์
 • ธนกร เกษรัตน์
 • พิมพร อยู่รักษา
 • สุธาทิพย์ ใจเย็น
 • วรปภา ใบโพธิ์
 • ดวงใจ แซ่เฮ้งและครอบครัว
 • นภัสสรณ์
 • มานิตา ผงขาว
 • มุทิตา วฒนสุข
 • ชนิตา ลาภประเสริฐ
 • ชัยการ จงวัฒนศิริ และนางสาวสายธาร อ่อนศิริ
 • นิตยา แป้นประสิทธิ์
 • ศิริวรรณ หงษ์ทอง
 • อชริญา เงินเจริญ
 • แขไข ปิยะ ศุภิสรา ธเนศปราโมทย์
 • มลฤดี ชูทอง
 • พีรภัทร น้อยจันทร์
 • สมิตานัน ชัยนิลพันธุ์
 • นงนภัส อ่อนคง
 • อภิมุข ฤทธิแผลง
 • กมลชนก เสนฤทธิ์ฃ
 • ณัฐนันท์ สังวันดี
 • ศุภรดา เจริญพันธุวงศ์
 • ณัฐธัญณภัทร เศรษฐศุภานันท์
 • เกวลิน จรัสวิกรัยกุล
 • ภัทรพร จรูญธรรมพินิจ
 • บวรลักษณ์ เป๋าสมบัติ
 • วราภรณ์ จุนแสงจันทร์
 • ณภัสวรรณ ปกแก้ว
 • พิชญา รัตนพันธ์
 • ขนิษฐา หันสุรินทร์
 • กันยารัตน์ สุวรรณภักดี
 • มุกวลิน กฤษบุญชู
 • ศิรดา เผือกสุวรรณ
 • ภูมินิพัฒน์ จรัสธีรโชต
 • ภากมล คงสุขศรี
 • ฟ้าหอม ฤกษ์นาวา
 • พนัสดา กัลยาฤทธิ์
 • ณัชชา มณีศรี
 • ชญานิน เรือนแป้น
 • ฝากฝัน อำพิน
 • บุญญิสา ศรีไสว
 • อมรพิมล อมรลักษณ์
 • กรชนก สีสุขสด
 • ศรัณย์พร เวียงสมุทร
 • ธิติสุดา สุระอาภรณ์
 • ศุภวรรณ เกิดน้อย
 • ชาเนศ เจียมเมืองปัก
 • จันทร์จิรา ช่อสูงเนิน
 • ธิติสุดา กำจรจรุงวิทย์
 • วัฒน์ชนก นามวงษ์
 • อารียา หิตะยะโส
 • แวววลี อนุเวที
 • อภิญญา ธาตุอินจันทร์
 • วิสาข์ พิบูลย์ และนางวาสนา หงษ์ทอง
 • ชลธิชา ผดุงทรง
 • ภากมล คงสุขศรี
 • ยุพเรศ ร้อยแก้ว
 • ฐวมลวรรณ ฉิมศร
 • อทิตยา มากมูลพล
 • ธัญพร นุชศิริกฤชฐา
 • ภาณุวัฒน์ ภูมิเรศสุนทร
 • ชนัญชิดา ไตรรัตน์
 • ชนันธิดา ภาณุบัณฑิตย์กุล
 • วิลาสิณี ใสทอง
 • อภิสรา สุวรรณวัฒน์
 • สุกัญญา ดอนไพรแหยม
 • พัฒน์นรี ถอยกระโทก
 • ศศิกานต์ จุมพลโยธิน
 • พรทิพย์ เจริญถาวรวงศ์
 • มุฑิตา ลากุล
 • ภัคสินี อิศราคาร
 • กวิสรา แสงกุดเลาะ
 • ชนิดาภา จันทร์ประภาส
 • พัทธินันทกานต์ ยมแก้ว
 • พรรณนภา มูลตระกูล
 • เวสารัช บาลเพียร
 • ชลลดา อยู่สุข
 • ธัญวรรณ เสรีเสถียรทรัพย์
 • ณภัทร พจนาคม
 • รินรดา ริ้วทองชุ่ม
 • พิไลภรณ์ เทพขวัญ
 • พฤทธิ์ ศิลาเดช
 • น้องบันนี่
 • พอใจ ทองนาค
 • ศศิกร ศิริวิวัฒนกรกุล
 • นายสุระศักดิ์ ภูบุญปลูก
 • นิศารัตน์ เกลี้ยงจันทร์
 • ขวัญหทัยชนก ศรีสุวะ
 • สุพัฒตา บุญมา
 • ทัตพร ยุทธยงค์
 • ศุภรดา ดำรงชิตานนท์
 • นลินี สุวรรณวัจน์
 • ปุญชรัสมิ์ กิตติ์อัครานนท์
 • อิศรารักษ์ บานโพธิ์
 • จารุดา วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์
 • ชลกร วนาลัยเจริญจิต
 • กมลชนก เสนฤทธิ์
 • ลลิตา เฉินจุณวรรณ
 • กัญณภัทร ธนรัตภัทรสร
 • Hong Jung Pyo
 • ปณิศา ชาติสิริพิทักษ์กุล
 • กันติชา ภิญโญโสภณ
 • ธราดล มีทรัพย์มั่น
 • ปิยะดา โสระ
 • พชร การค้า
 • กนกวรรณ ประมะลิ
 • ในนาม Raccool
 • ธนิดา พวงสุวรรณา
 • นัชชา วงศ์โอสถพานิช
 • ชัชศรัญ เชียงหลี
 • วรรณกานต์ ยงสุวรรณกุล
 • นิศารัตน์ บุญชู
 • วนิสา เถินบุรินทร์
 • พิมพ์ลดา พุฒวิบูลย์วุฒิ
 • ภากมล คงสุขศรี
 • นันท์นลิน ภูติเกียรติขจร
 • พิริยา​ ภู่ธัญญาวิวัฒน์
 • นิธิมาศ สัจจวีรวรรณ
 • ชนิกานต์ สรรสม
 • ณัททยา คำจันทร์
 • แก้วเก้า ลิมทวีสมเกียรติ
 • ชุติกาญจน์
 • Kanokwan Sanpan
 • สรวิชญ์ ทูลยอดพันธ์
 • อาภาภรณ์ คำดี
 • อาทิตย์ คูหา วีรวรรณ เหลืองวิลัย
 • วราภรณ์ ชมมอญ
 • ฐิตาภรณ์ จริงจิตร
 • กุลิสรา ณัฐพลิน
 • ดลภัทร์ ศรีเพ็ญ
 • พรนภัท เจียมเยื่อเพ็ง
 • มทิรา อุทัยรัตน์
 • ลฎาภา แสนสุทธิ์
 • มนัสพร อุ่นจันที
 • กรรณิการ์ เวชวงษ์
 • อรประวีณ์ อ่วมปราณี
 • วนัชพร เสตพันธ์
 • พรพรรษา จัยทร์หล้า
 • นภัชพร ศรีธร
 • ไพทูรย์ พูลสวัสดิ์
 • นวพร เอกอภิชัย
 • มณฑิตา วรรณพิรุณ
 • ภทรธร ถาวรวันชัย
 • วริศรา บุญยรัตน์
 • ณัชชา วิสูตรานุกูล
 • วรัมพร ศิริเจริญ
 • จิณณะ พูลสุมล
 • มนัญญา นภาศัพท์
 • รัตนา หมวกทอง
 • ณัชชา ศิลากร
 • ภากมบ คงสุขศรี
 • ลักษมณ ชังอิน
 • ปาณิสรา มุทิตาสกุล
 • ณัฐชา เสริมพงษ์ไพศาล
 • เกรียงไกร จันทรคุณ
 • นัธนิชา ปิวิถะ
 • ญดา คุณามา
 • ธนิศรา เชี่ยวเขตการณ์
 • อมลณัฐ สนั่นศิลป์
 • รัชดา คงทอง
 • ยุคนธร พ่วงพวง
 • อรพิชา ศิริวงศ์
 • ปุญชรัศมิ์ บุญนิ่ม
 • นรเศรษฐ์ ทรงเลิศกุลพัฒน์
 • กัญญ์วรา ทองอินศรี และครอบครัว ณณณ นามปีติ และครอบครัว
 • ภณิดา มะฤทธิ์
 • ปวีณา วางที
 • วราภรณ์ แสงเดือน
 • นวมินทร์ ไชยศร
 • ยวิษฐา สว่างวงศ์
 • บุญชนิต พระจันทร์
 • เบญจมาศ ยศสงคราม
 • พัชมณ เพ็ญศรี
 • ธราธร แก้วใจ
 • ปริยาภัทร เกมสูงเนิน
 • บุญรักษา รอดมั่นคง
 • ไอลดา พันธ์แตง
 • ณัฏฐนิชา ยิ่งยง
 • นันทนี น้ำทิพย์
 • Wang Zhou Cheng
 • มุกตาภา วงษ์แหวน / จารุนันท์ ใจบุญสวัสดิ์ / อาภาพรรณ วรมิตร
 • สุพรรนิษา โภคาศรี
 • คณิศร์พร วงค์ตระกูลไทย
 • สมฤทัย แสงทอง
 • ภากมล คงสุขศรี
 • มลธิฌา สายเครื่อง
 • สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
 • พิมพิศา วงษ์สิงห์
 • Bunyanuch Techanuruk
 • ชยาภรณ์ พานแก้ว
 • กนกวรรณ ใจเย็น
 • ณฐพร ราชปาลวงศ์
 • กนกภรณ์ อรรถวดี
 • มุจรินทร์ ช้อยเครือ
 • ทวีพร ศรีพยัพ
 • ปิยะนุช ศรีพยัพ
 • ยศวดี เกตุหมู นายธีระศักดิ์ รักสนุก
 • ศิริลักษณ์ ทองมี
 • อนัญพร เหมมั่น
 • กฤชธัช เนตรอริยเดโช
 • ทัศนี บุญแสนสี
 • นายสมโภชร์ ธรรมรักษ์ , นางวรรณา ธรรมรักษ์ , นายภีมวัจน์ ธรรมรักษ์ , นางสาวภัทริชา ธรรมรักษ์
 • นายประดิษฐ์ ศรีพยัพ
 • ปาฏารีย์ ปิ่นโต
 • ชุดาภา วิสุวงษ์
 • หงส์ตรี สุจริต
 • ธันย์ญนารา วงศ์ศรีกุล
 • น.ส.กมลปณัชช์ อภิเนาวนิเวศน์
 • นางนงลักษณ์ ชูสว่าง นางสาวสุรีรัตน์ รุจิเงิน นางสาวอภิรดี ชูสว่าง ด.ต.ยุทธภูมิ สุวรรณ์ นางสาวอภิลดา กลจังหรีด เด็กหญิงอรินดา สุวรรณ์
 • กมลชนก เสนฤทธิ์
 • น.ส. กชพร ใจมั่น
 • วิไลภรณ์ สุขสมบูรณ์
 • สุตะพนธ์ เฉลิมทอง
 • ณัฐทรานันท์ สุวรรณเวช
 • ณัฐชา ตันติกุลวัฒนกิจ
 • ขนิษฐา อยู่แสง
 • พิชญ์ภัสสร์ ศรีอุบลมาศ
 • สุภาพร มีทอง
 • เมธาวี ไฝชอบ
 • นางมาลี พงษ์พยัคฆ์
 • ลลิตา หลักคำ
 • ไพริน เทพประยูร, สมร ภู่ระย้า, พรทิพา เทพประยูร
 • สุภาพร ช้างงามเพริด
 • ธัญญลักษณ์ คีรีทรัพย์มั่น
 • จิตติมา แสงศศิธร
 • จรรยา​ นรสาร
 • เขมิกา โพธิเลิศ
 • ปรัตถกร เอี่ยมอร่าม
 • ภรณ์ธิดา ทุยดอย
 • katatep luepradit
 • ธัญลักษณ์ วัฒนวรพงศ์
 • นดาภา ศิริเจริญธรรม
 • พัตราภรณ์ เอกจำนงค์
 • ณัฐนรี แก้วกล้า
 • ธฤตา ศรีธิพรรณ์
 • ศุณิษา เทพธารากุลการ
 • ฉัตรมงคล ครองสิน
 • ชุตินธร วิจิตรพงษา
 • ตวงทอง โฆษิตกุลจร
 • พัชรินทร์ เพชรพิรี
 • สัทธิกร ตันเจริญ
 • นางสาวกันติชา เนตรดำกูล
 • ธัญวรัตม์
 • ชไมพร ชินบุตร
 • นิภาพร มีนิล

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top