8 พฤษภาคม 2024

วัดเจริญสามัคคี (วัดบ้านแปะ) จ.นครราชสีมา

วัดเจริญสามัคคี (วัดบ้านแปะ) จ.นครราชสีมา
8/5/67 ทางสุริยาหีบศพเป็นตัวแทนส่งมอบหีบบริจาคให้กับวัดเจริญสามัคคี จำนวน 50 ใบ

รายชื่อผู้มีจิตศรัทธา

 • ปราณปริยา กำจัดภัย ,ดารินทร์ วุฒิปัญญาธรณ์,ไพฑูรย์ วุฒิปัญญาธรณ์
 • จันทร์ พลูเต่า
 • พิมพ์ผกา ทองคำ
 • พิชญาภา อภิรติศิริชัยกุล
 • patnarin plongmai
 • ปารณัท กุลสิงห์
 • นภัค เขียนนุกูล
 • อิสยาภรณ์ กลั่นเงินวงศ์
 • ชาลิสา สโรชนันท์จีน
 • น.ส.วงษ์จันทร์ วงษ์งาม
 • พรรณิภา ตันทรา
 • นางสาวพลอย มุ่ยอินทร์
 • กาญจนา คล้ายศรีโพธิ์
 • นางสาวจิตราพร กองยนต์
 • ชัญญา ปทะวานิช และนายพิศิษฎ์ เจริญเทศประสิทธิ์
 • อติกานต์ พิทักษ์โสภณ
 • ภัทรวดี สถาวร
 • ธัญลักษณ์ เพียรชำนาญ
 • พิมชนก โง๊ะบุดดา
 • วิจิตรา ชัยภูมิ
 • กาญฑิตา เงินทอง
 • นภเกตน์ จุ้ยศรีแก้ว
 • สริญญา นาชัย
 • ปานชีวา เปี้ยปลูก
 • พัชรกันย์ และ อธิวัฒน์ ธนานะวรพงศ์
 • สิทธิกานต์ ศิริวรเดชกุล
 • สุกัญญา บุญทวี
 • แพรวพร โชติช่วง
 • นายสุริยา วรเชษฐ
 • รักษมน เนื้อนิ่ม
 • ธนวรรณ ทาดี
 • ปุณยนุช ตวงชัยปิติ
 • ธนชวรรณ ภูดิน
 • ชุติกาญจน์ แสงสว่าง
 • สุรีรัตน์ กิตติบุญทวี และ ปิยะพล พงษาปาน
 • ชรินทร์ธร คุ้มบำรุง
 • วรัญญา เปนะนาม วีรภัทร กลิ่นนิ่มนวล
 • บุษยา ออกแดง และนายธีระ เตชะวิจิตรจารุ
 • ประสงค์พร เรืองพีระศิริ
 • พุทธิดา สมอนา
 • ภรทิพย์ ขาวสุด
 • กัณฐ์ณณัฐ วิรุฬห์ธนานนท์
 • ธันฐกรณ์ และ นภัสนันท์ กำภู ณ อยุธยา
 • กัญญาณี ปาปะโลม , ศรีอาภา ปาปะโลม
 • ชลิตรา บัวลพบุรี
 • กชกร ประทุมมา
 • สุทินา ศิรประภาพงศ์
 • ชนรรถพร ผาสุขเลิศ
 • ณัฐรัณพิมพ์ เอนกลาภากิจ
 • น.ส. สุภาวดี แก้วควรชุม
 • กชดร พันเดช
 • ศันสนีย์,ศิระ แย้มบาล
 • น.ส.ภารวี รุจิรพงศ์พันธ์
 • ปิยะขวัญ จันทร์หล้า
 • ไพริน เทพประยูร, สมร ภู่ระย้า , พรทิพา เทพประยูร
 • ภคพร ต่อศิริสุข
 • Cheepsupa M
 • ธัญญารัตน์ มณีฉาย
 • ภัทรนิษฐ์ แก้วมุกดา
 • ภัทรวดี วรรณสุข
 • ชนิตร์นันท์ บุญประดิษฐ์
 • ธนาภรณ์ ตั้งทองสว่าง
 • ชัญญ์นิตา นิพิธอภิพงษ์
 • ณัฐทิยา เฮ้าทา
 • เนวสิตา กันแก้ว พร้อมครอบครัว,นิภาธร วิลัยลักษณ์ พร้อมครอบครัว, กาโม่ ดำ มิเกล
 • กฤติยา มิ่งเมือง
 • จิรารัตน์ มีกิ่ง
 • นุชรียา นิจำปา
 • ธุวานนท์ ใบยา
 • อวัตถา ช้างน้อย
 • นีรชา สุทธิพรพรรณ
 • ณฐพร กอผจญ
 • มุทิตา ธรรมชัยโสภิต
 • อังคณา อินทร์แก้ว
 • สุรนุช คงพิริยะมณี
 • สมฤทัย แซ่โกว
 • พุทธรัตน์ ไหวติง
 • ลลิฉัตร์ ธนอุดมวราพันธ์
 • กมลชนก บุญเขื่อง
 • บุษราคัม ตั้งสืบวัฒนา และ พอล อารอน
 • พีรดา โพธิ์ศิริ
 • จีรนันท์ แก้วหล้า
 • สุขุมาล ปราบมาก
 • ปรียาภา คิดดี
 • สุทธิกาญจน์ บุญประเสริฐ
 • วราลี สาโท
 • ณัฐรัตน์ นิลถนอม
 • ฟ้าใส เกิดสันเทียะ
 • กนิษฐา ผลานิผล
 • จิณัฐตา ตั้งวัฒนะกุลขร
 • สุนิษฐา จินดาวงค์
 • ไนยชน เจริญวัฒน์ และน้องโฮชิ
 • กนกจันทร์ ใจบุญ
 • บัณฑิตา
 • ชิดชนก รัตนเสน
 • นลินนิภา เอมแจ้ง
 • ครอบครัวบรรจงนึก
 • ชุติกาญจน์ มหัทธนทวี
 • สมฤดี ช่วยชู
 • แพรวา ตรีพัฒน์
 • สุรพัศ แซ่ตั้น
 • อัญมณี รินมุกดา
 • รัตนาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
 • ปิยธิดา ไข่มุกด์
 • พัชรา สายเมฆ
 • นิสานาถ ณ นคร
 • ธนพร ดำเนื้อดี
 • นลินี สังข์แก้ว
 • ธนาภรณ์​ ​สุดใจ
 • เกศินี กาตาสาย
 • ชนัสพงศ์ พรหมสินธุ์
 • ประภัสสร สุภธีระพงษ์ และ วริศ สาระเขตต์
 • ชลลดา ชูชมชื่ม
 • จิราภรณ์ นารินทร์
 • ทิภาวรรณ ชาติไพฑูรย์
 • ณัฐพงษ์ จ้องก่าๆ
 • ธนวันต์
 • กนกพร ชัยภูมิ
 • กานดา แก้วศรีงาม
 • พัดชา นาวิกมูล
 • พิชชากร ก
 • ชญานิศ วงศ์พิพัฒน์
 • ณัฏฐณิชา ระบอบ
 • สิริกาญจน์ ศะศินิล
 • ธวัลรัตน์ วารีย์
 • วงษ์ศิยา ษมาวิมล
 • นันท์นลัน ลภนปิติธัช
 • สุธีรา นภรัตน์ไพบูลย์
 • จุฑามาศ บุญโชติ
 • ศตวรรษ รัตนสุวรรณ
 • มณีรัตน์ พันล้อม
 • มณฑิกานต์ สุขสุภักดิ์
 • พลอยนับพัน หอมจีน
 • ทักษพร คล่องสุดใจและเหรินจวิ้นเจโน่
 • สายรัก จันทร์เพ็ญ
 • ประภัสรา ปาสำลี
 • อภิชญา เชาวลิต
 • กานต์สิรี สฤษดิพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top