23 เมษายน 2024

วัดโคกแปะ (ชัยมงคลธรรม) จ.นครราชสีมา

วัดโคกแปะ (ชัยมงคลธรรม) จ.นครราชสีมา
23/4/67 ทางสุริยาหีบศพเป็นตัวแทนส่งมอบหีบบริจาคให้กับวัดโคกแปะ (ชัยมงคลธรรม) จำนวน 50 ใบ

รายชื่อผู้มีจิตศรัทธา

 • จารีวัฒน์ สุกแตง
 • พรรธน์ชญมน ชินโจน์
 • วรรัตน์ ภักดีประพฤทธิ์
 • พิมบุญ
 • กำเนิดพลอย ทรงอยู่
 • กนิษฐา สุชาติ
 • ชลธิชา เปรมปรีดา
 • ชาลิสา หอวิวัฒน์วงศ์
 • ระพีพร บางท่าไม้
 • รวิพร มันตะพงษ์
 • ภัทรานิษฐ์ อั้นจุ้ย
 • อภิญญา สีหานท
 • สุนิสา มิ่งเมือง
 • ณัฏฐนันท์ ชำนาญ
 • ณิชากร ณ อุบล
 • อนงค์นาฏ รุ่งเรือง
 • ชนาธิป เจริญชนม์
 • น้ำผึ้ง มนูญลาภ
 • ปิยาพัชร
 • ประภาพร
 • ณัฐดนัย พรหมนิยม
 • ฐิตวันต์ คมขำ
 • ธนัญญา วัฒนพานิช
 • นางสาว อัญชิษฐา พลธนภัทร์
 • บุษกร บุญศรีงาม
 • พิมพ์ลภัส ศาสตร์อริยกุล
 • วิภาวรรณ ใหญ่นาคะศิริ
 • นายทัคคะ วิเศษปรีชา
 • นิตยา สืบวงศ์
 • ปราณี แสงจันทร์
 • พลอยไพลิน สาธิตนิมิต
 • ฑิฆัมพร ธีรวิทูร
 • เสถียรพงษ์ พรรณขาม
 • ธนัชชา วันทะนะ
 • ณัฏฐริณี ช่วยเจริญ
 • ฐิติชญา ธนานันท์
 • ณัฐยา เดี่ยววานิชย์
 • ณิชากร นรสิงห์
 • อธิชา คำเสน
 • ชาบดี เจือน้ำหอม
 • ต้นกล้า รักษายศ
 • ณัฐวดี พฤกษกิจกุลชัย
 • นาย ธารดล เกตสระชัย
 • น.ส.ตุลาพร ไชยธรรม
 • ธัญญรัตน์ ถิรวงศ์พัฒนา และครอบครัว
 • นางสาวจริยา พืชเพียร
 • อังคณา แซ่ปัง
 • phitsinee chaiyasart
 • ทักษพร สีหิน
 • ศิวาพร พันธ์ยาง ปานเทพ วัชรลักษณ์สกุล
 • นางสาวฐิตาภา บุตรวิเศษ (ชื่อเดิม ภัทราวดี บุตรวิเศษ), นางสมควร บุตรวิเศษ ครอบครัวบุตรวิเศษ
 • ศรายุทธ ชมสวน
 • ธันยพร บุญประสิทธิ์
 • พัชรินทร์ แก้วแจ้ง
 • อภิญญา ธาตุอินจันทร์
 • สุรางค์ รุ่งเรือง
 • รัชพล ผ่านสกุล
 • พิมวีณัส อัศวนันท์ญาดา
 • ศิวเวทย์ เศรษฐนันท์
 • อมรรัตน์ สวัสดิ์ทองคำ
 • น.ส.พิชญาภา เวฬุนัส
 • อวิกา ธรรมโกศล
 • ฐานิดา จันทร์เสม
 • สุธาลักษณ์ จารุวิจิตร
 • ฐิติยา ศรีสะอาด
 • ปารมี มากจ้อย
 • ธัญวลัย ศิริโท นางสุกัญญา ศิริโท
 • ณัฐฐิกาญน์ ศรีการัง
 • อชิรญาณ์ กัลป์เสาวภาคย์กุล
 • พัณณ์ชิตา โกสุมสุวรรณ์
 • กรณ์ศศิร์ สุดประเสริฐกิจ
 • สุพรรษา และนายณชพล กุศลสมบูรณ์
 • อนุ แย้มแสง,นางกอบลาภ สุรพนานนท์ชัย
 • เกวริน คุ้มกัน
 • ชุตินันท์ โสภาภิรมย์
 • อภิสราภรณ์ ชาญมัจฉา
 • มาตา เขียวสอนทอง
 • ธนภรณ์ เขตรใหญ่
 • รภัสร์พร ศุภทิพยรัศมิ์
 • ณัฐรัตน์ นิลถนอม
 • ญานิกา ถาวร
 • วรธิดา พันธุ์พงศ์ศิริ
 • เอื้อการย์ เบ็ญจคุ้ม
 • ณัฏฐณิชา คล่องขยัน
 • วนัชพร พัฒนเจริญ
 • อุบลวรรณ อรรถเสถียร
 • กอบแก้ว แซ่อึ้งศิญาภรณ์ เพชรรัตนกุล
 • ศิญาภรณ์ เพชรรัตนกุล
 • จุฑาทิพย์ อินสเกตุ
 • ทัศวรรณ ผาเจริญ
 • อุษมาพร บริสุทธิ์
 • วราภรณ์ แสนวงษ์
 • Parinda
 • รักษ์สุดา นวลสนิท
 • สุขฤทัย จิตวโรภาส
 • สรชา สำเภายนต์
 • ศิริกัลยา แก้วกล่ำ
 • ณัฐณิชา เลิศจิราวัฒน์, รัตนา เลิศจิราวัฒน์,บวรรัช เลิศจิราวัฒน์
 • ปิยธิดา ไชยโชติ
 • กิตติลักษณ์ ศิริโอด
 • รัตน์เกล้า เจียจันทร์พงษ์
 • อมรรัตน์ ดีนก
 • ขวัญระวี ทิพย์พิลา และครอบครัว
 • สุธาวัลย์ มุ่งหมาย
 • กนกวรรณ รัฐถาวร
 • ชนิดาภา จันทร์ประภาส
 • พันทิวา เพ็งแข
 • ภริมา จิรชานนคทาธร
 • ณัฐสุดา คล่ำคง
 • ภูษิตา สงวนเศรษฐกุล
 • อภิชญา เพ็ญเพียร
 • ฐานมาศ ช้อยพลอย
 • กมลชนก สามพรานไพบูลย์
 • เพ็ญศิณี เสริฐคัมภ์ศร
 • ธนัชญา วิศวแสวงสุข
 • ภัทราภรณ์ ครุฑทา
 • สุภาณี พลายแก้ว
 • อุษณีย์ ก่ำเสริฐ
 • ณัฐชา เรือนทองดี
 • ธนัชญา เกตุการณ์
 • สุนทราพร คล้ายยา
 • ธัญชนก มีไปล่
 • ปณิตา ฉวีชัย
 • จุฑามาศ เวชสิทธิ์
 • บวรรมย์ ปโปตินัง
 • พริฎฐติกาญจน์ ชุ่มวรรณ์
 • ชุติมา ภูสด
 • Sutis Niyomthai
 • อารียา นายสมบูรณ์ ด.ญ.ศศกมล สงค์สุข นายทนงศักดิ์ แก้วอินทร์
 • ชนินาถ ชูเชื้อ
 • นวพร บุญคุ้ม
 • ธนิศรา เชี่ยวเขตการณ์
 • อมรทิพย์ พรมโคตร
 • กัญญาณัฐ มุ่งมาตา
 • ปิยะรัตน์ ชดช้อย
 • ศตบงกช คุรุกุล
 • วรรณฤดี นาคเพชร
 • นัฎฐมนต์ วิไลลักษณ์
 • นิราภร ชัยยะราษฎร์
 • วริยา เอมใจ
 • อรอมล ทองชัย
 • พลอยจรัส ผลนา
 • ณีรฉัตร เพ็ญพานิชย์
 • กุลธร กิตติสุรินทร์
 • ภัคจิรา ชดช้อย
 • ประไพ ตรีรัตนเศวต
 • ณัฐชนา บุญโท
 • ณิชากร ใจเที่ยง
 • ธนัท คำสี
 • วิภาวี ทองโสภา
 • วฤณดา เดชประดิษฐ์
 • สมพิศ ยะธรรม และครอบครัว
 • รุอร พรหมประสิทธิ์
 • ปิติพร ธรรมพรหมกุล
 • อังคณา สายบุตร
 • สุพิชญา เศวตเลข
 • น้ำทิพย์ ผจงชวโรจน์
 • อรัพร บุญสม
 • เศาร์นลิน แดงกุลวานิช
 • ธัญวลัย ในพรม
 • เกวลิน ลืองามวงศ์
 • รัญชิดา เชาว์มะเริง
 • ธีราพร ศิริเลิศ
 • ชนิดา จงส่งเสริม
 • กรชนก ไชยสาร
 • โชติรัตน์ ทากาฮาชิ
 • นภสร นุชอ่อง
 • ปะการัง ชัชวาล หึกขุนทด ชานล เจริญสมบัติ
 • ชนกนันท์ วงศ์ลา
 • วรรณณิษา รุ่งพิมาย
 • อารียา อภิวันทนกุล
 • พลอย นิยมวานิช
 • เมลานี รุจิรวงศ์
 • ภรณ์ธิดา ทุยดอย
 • ศศิธร ผ่องวิไล
 • ปราโมทย์ อัญชลี พลเสนา
 • อิสรีย์ สุขกาย
 • ณัฐรัตน์ นิลถนอม
 • ปรีญาพัชร์ แปงงาม
 • ฐิติยา สนธิแก้ว
 • แคทรียา วิสิทธิศักดิ์
 • ขวัญรัตน์ ยงเกียรติกานต์
 • วรุฒ แจ่มมณี นางสาวบุษยมาศ ปานพูล และครอบครัว
 • ชนิศา ชำนาญวาด
 • กุณฒลี ศรีศักดิ์หิรัญ
 • Craig Stephen Lenton
 • ธนันชา ถังยิ้ม
 • นวพร วงศ์คำหาร
 • ธนัญญา วัฒนพานิช
 • ปวีณ์นุช
 • นิรมล คงนวล
 • ชลธร ศิริคุปต์
 • มุกดา รณเกียรติเมธา
 • ศศิกัญชณา วิริยะวัฒนา
 • ณิรินทร์ญา อธิศรากุลพัฒน์
 • กนกชนก ศรสุรา วิชุดา วันสุทธะ และครอบครัว
 • เกวลี ใจนนถีย์
 • พีรดา คุนุผกาพันธ์
 • คุณากร ทำนุรัฐ
 • เบญจวรรณ โพธิ์ขาว
 • พันธิตรา เสาทอง
 • รัชติมา กอวิเศษชัย
 • กมลภูมิ อภิพัทธ์ปภา
 • นันทิญา อภิพัทธ์ปภา
 • ภัทริกา ปิยไพศาล
 • จีรนันท์ อุณหสุวรรณ
 • สุภัสสรา มัลลิกะมาลย์
 • ตุ๊กตา สอนประไพ
 • ขวัญรัตน์ ยงเกียรติกานต์
 • ภัทราวรรณ พรภัทรา
 • ภาสิณี และ ชนิกานต์
 • ฐิติอร แก้วราม
 • ฉัตรชัย ต๊ะอ้าย ณัฐธยาน์ วิศาลธีระกร
 • เฌอร์ลิญา กิตติ์วรลักษณ์
 • ทิพยรัตน์ ลครทิพย์
 • ชญาภา เสนาภักดิ์
 • สุพรรณิการ์ ปาลพันธุ์ (และ สุธาวี สมแสง, รัชนีวรรณ วิลาสินีกุล)
 • ปุญยนุช ธนาธิปอรุณ
 • กมลศรี นราพงค์
 • ภรภัค จุลโพธิ์
 • วารุณี สุทินรัมย์
 • หงส์ตรี สุจริต
 • พริมา มนูสุข
 • ประภัสสร นาคพันธ์
 • หทัยพัชร พรหมพิทักษ์กุล
 • เพลงพริตตรา กุณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top